We Offer Incorporated Companies List Check Name Online Order Form FAQs Price Virtual Services Office
DEFNYDDIO'R GYMRAEG - GBO5
Cyflwyniad

Mae'r llyfryn hwn yn amlinellu'r gwasanaeth y gallwn ei roi:

 • i gwmnïau y mae eu memorandwm a'u herthyglau cymdeithasiad yn dweud bod eu swyddfa gofrestredig i gael ei lleoli yng Nghymru (o'i gwrthgyferbynnu â Chymru a Lloegr); ac
 • i bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (cyrff PAC) y mae eu dogfen gorffori yn dweud bod eu swyddfa gofrestredig i gael ei lleoli yng Nghymru (o'i gwrthgyferbynnu â Chymru a Lloegr).

Gall cwmnïau a chyrff PAC sy'n geirio'u dogfennau corffori yn y ffordd hon ddewis cynnal eu busnes â Thŷ'r Cwmnïau drwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn cyfleustra, cyfeiriwn at y cwmnïau a'r cyrff PAC hynny yn y llyfryn hwn fel rhai 'Cymreig'.

Mae'r llyfryn hwn hefyd yn rhestru'r ffurflenni statudol sydd ar gael yn ddwyieithog.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, byddwch cystal â chysylltu â'r Ymgynghorydd Polisi a Gwasanaeth Cymraeg ar 029 2038 0065.

Beth yw'r gofynion ffeilio ar gyfer cwmnïau 'Cymreig' a chyrff PAC?
Mae gofynion ffeilio Tŷ'r Cwmnïau yn union yr un fath ag ar gyfer pob cwmni a PAC arall a gorfforwyd ym Mhrydain Fawr.

Cafodd y ffurflenni statudol a ddefnyddir fynychaf ar gyfer cwmnïau a chyrff PAC eu pennu'n ddwyieithog ac maen nhw ar gael naill ai gan Dŷ'r Cwmnïau neu drwy wefan Tŷ'r Cwmnïau yn www.companieshouse.gov.uk. Mae llyfrynnau canllaw a gwybodaeth berthnasol arall am ofynion Tŷ'r Cwmnïau hefyd ar gael yn Gymraeg drwy'n gwefan neu'n uniongyrchol gan Dŷ'r Cwmnïau.

Cofiwch:
Mae methiant i gyflwyno dogfennau statudol yn brydlon yn dramgwydd troseddol y gellir erlyn swyddogion cwmni ac aelodau dynodedig cyrff PAC amdano. At hynny, bydd methiant i gyflwyno cyfrifon y cwmni'n brydlon yn tynnu cosb sifil awtomatig rhwng £100 a £1,000 ar gyfer cwmnïau preifat a chyrff PAC, a rhwng £500 a £5,000 ar gyfer cwmnïau cyhoeddus. Gweler ein llyfrynnau canllaw 'Cosbau Ffeilio Hwyr' neu 'Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig: Gweinyddu a Rheoli' am ragor o wybodaeth am hyn.

Oes modd corffori cwmnïau a chyrff PAC yn Gymraeg?
Oes, ar yr amod bod y dogfennau corffori perthnasol yn dweud bod eu swyddfa gofrestredig i'w lleoli yng Nghymru (o'i gwrthgyferbynnu â 'Chymru a Lloegr'). Mae'n rhaid i'r dogfennau corffori fod yn benodol yn hyn o beth; ni allwch ddweud y bydd y swyddfa gofrestredig 'yng Nghymru a Lloegr' os ydych am ffeilio dogfennau yn Gymraeg. Os ydych am eu defnyddio, mae'r ffurflenni statudol ar gyfer corffori ar gael yn ddwyieithog naill ai drwy'n gwefan neu drwy'r post oddi wrth Dŷ'r Cwmnïau.

Os ydych yn corffori cwmni Cymreig, gellir cyflwyno memorandwm ac erthyglau cymdeithasiad yn Gymraeg i Dŷ'r Cwmnïau. Does dim eisiau cyfieithu'r dogfennau hyn i'r Saesneg gan y bydd Tŷ'r Cwmnïau yn sicrhau cyfieithiad ar gyfer cofnod cyhoeddus y cwmni. Bydd Tŷ'r Cwmnïau hefyd yn rhoi tystysgrif gorffori yn Gymraeg os bydd angen un.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gorffori cwmni, gweler ein llyfryn 'Ffurfio Cwmnïau'. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gorffori PAC, gweler ein llyfryn 'Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig: Ffurfiant ac Enwau'.

A gaiff cwmni neu PAC sy'n bod yn barod newid lleoliad y swyddfa gofrestredig i 'Cymru'?

Caiff. Os yw cwmni sy'n bod yn barod wedi dweud bod ei swyddfa gofrestredig 'yng Nghymru a Lloegr', gall fabwysiadu penderfyniad arbennig i newid ei femorandwm i ddweud bod y swyddfa gofrestredig i'w lleoli yng Nghymru. Eglurir penderfyniadau arbennig yn ein llyfryn canllaw .htm'Penderfyniadau'. Rhaid i PAC lenwi Ffurflen LLP287a.

Wedyn, gellir ffeilio dogfennau yn Gymraeg.

Pa ddogfennau y gellir eu cyflwyno i Dŷ'r Cwmnïau heb gyfieithiad Saesneg ardystiedig?
Gellir cyflwyno'r dogfennau canlynol i Dŷ'r Cwmnïau yn Gymraeg gan gwmnïau 'Cymreig' heb gyfieithiad Saesneg ardystiedig:

 • Memoranda ac erthyglau cymdeithasiad cwmnïau
 • Cyfrifon blynyddol*
 • Adroddiadau blynyddol*  (*nid cwmnïau cyhoeddus)
 • Adroddiadau archwilwyr ariannol*
 • Ffurflenni statudol a gafodd eu pennu'n ddwyieithog
Nodyn: Rhaid defnyddio ffurflenni statudol na chawsant mo'u pennu'n ddwyieithog lle bo amgylchiadau'n mynnu felly. Rhaid atodi cyfieithiad Saesneg ardystiedig wrth ddogfennau 'diwyg rhydd' eraill, megis penderfyniadau, y mae'n rhaid eu cyflwyno i Dŷ'r Cwmnïau, ac mae'r un peth yn wir am gyfrifon cwmnïau cyhoeddus.

Pwy gaiff 'ardystio' cyfieithiad i'r Saesneg?
Os gwneir y cyfieithiad yn y Deyrnas Unedig, bydd dogfen wedi ei hardystio os caiff ei llofnodi gan rywun sydd â'r cymhwyster i gyfieithu dogfen o'r Gymraeg i'r Saesneg a bod hwnnw/honno naill ai:

 • yn notari cyhoeddus; neu
 • yn gyfreithiwr; neu
 • yn gyfreithiwr yng Ngoruchel Lys y Farnweiniaeth ar gyfer Cymru a Lloegr; neu
 • yn gyfreithiwr yng Ngoruchel Lys y Farnweiniaeth ar gyfer Gogledd Iwerddon; neu
 • yn berson a ardystiwyd gan un o'r uchod ac y gwyddys ei f/bod â'r cymhwyster i gyfieithu dogfen i'r Saesneg.
Os cyfieithir dogfen tu allan i'r Deyrnas Unedig, yna rhaid iddi gael ei hardystio gan:
 • notari cyhoeddus; neu
 • berson a awdurdodwyd i weinyddu llwon yn y man lle gwnaed y cyfieithiad; neu
 • unrhyw un o'r swyddogion Prydeinig a nodir yn adran 6 o Ddeddf Comisiynwyr Llwon 1889; neu
 • berson a ardystiwyd gan un o'r uchod ac y gwyddys ei f/bod â'r cymhwyster i gyfieithu dogfen i'r Saesneg.

Pa ddogfennau statudol sydd ar gael yn ddwyieithog?
Mae'r ffurflenni gyferbyn a ddefnyddir yn aml ar gael ar ddiwyg dwyieithog a gellir eu harchebu'n uniongyrchol oddi wrth Dŷ'r Cwmnïau neu, lle nodir felly, eu llenwi a'u dadlwytho o wefan Tŷ'r Cwmnïau yn www.companieshouse.gov.uk.

Bydd Tŷ'r Cwmnïau yn anfon ffurflen flynyddol (Ffurflen 363s) i gyfeiriad swyddfa gofrestredig pob cwmni bob blwyddyn tua phythefnos cyn ei bod yn ddyledus i'w chwblhau. Bydd hon yn dangos, wedi ei hargraffu ymlaen llaw, yr wybodaeth am y cwmni a gynhwysir yn barod ar y cofnod cyhoeddus a dyma'r ffurflen y bydd y mwyafrif o gwmnïau yn ei defnyddio i gyfleu eu manylion blynyddol. Y ffurflen 'ôl-a-blaen' flynyddol yw'r enw a roir arni. Gall cwmnïau Cymreig ddewis derbyn ffurflen flynyddol ddwyieithog drwy alw 029 2038 0065.

Nodyn: Nid anfonir ffurflen ôl-a-blaen flynyddol at bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig. Fodd bynnag, fe anfonir atynt ffurflen flynyddol wag (Ffurflen LLP363).

Sut ydw i'n anfon gwybodaeth at Dŷ'r Cwmnïau?
Gallwch gyflwyno dogfennau drwy'r post, â llaw (yn bersonol neu drwy negesydd) neu drwy Wasanaeth Cyflwyno Dogfennau Hays.

Os anfonwch ddogfennau drwy'r post, dylech eu cyfeirio at:

Archwilwyr Dogfennau Cymreig
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

DX33050 Caerdydd

Os hoffech i gydnabyddiaeth derbyn gael ei hanfon atoch, byddwch cystal â gofyn am hynny mewn llythyr esboniadol a chyflenwi amlen ac arni stamp a'ch cyfeiriad eich hun. Byddwn yn atodi label côd bar wrth y llythyr i gyfleu'r 'dyddiad derbyn' ac yn ei ddychwelyd ichi.

Dogfennau wedi eu Cyflwyno drwy'r Post

Os ydych yn anfon dogfennau drwy'r post, drwy negesydd neu drwy drefn Britdoc (DX) a'ch bod yn dymuno cael derbynneb, bydd Ty'r Cwmnïau yn darparu cydnabyddiaeth os amgaewch gopi o'ch llythyr eglurhaol gydag amlen stampiedig ac arni eich cyfeiriad dychwelyd. Bydd y côd bar a roddwn ar eich llythyr yn cyfleu'r dyddiad dod i law ac fe ddychwelwn y copi yn yr amlen a ddarparwch.

Sylwer: nid yw cydnabyddiaeth dod i law yn golygu bod dogfen wedi ei derbyn i'w chofrestru yn Nhŷ'r Cwmnïau.

Gallwch gyflwyno dogfennau â llaw i Dŷ'r Cwmnïau, Caerdydd (yn bersonol neu drwy negesydd) unrhyw adeg, gan gynnwys y tu allan i oriau swyddfa, dros wyliau'r banc a thros y penwythnos.

Os hoffech i gydnabyddiaeth derbyn gael ei hanfon atoch, byddwch cystal â gofyn am hynny mewn llythyr esboniadol a chyflenwi amlen ac arni stamp a'ch cyfeiriad eich hun. Byddwn yn atodi label côd bar wrth y llythyr i gyfleu'r 'dyddiad derbyn' ac yn ei ddychwelyd ichi.


Beth am ohebiaeth a galwadau teleffon?
Mae croeso ichi ysgrifennu at Dŷ'r Cwmnïau yn Gymraeg ac, os bydd angen inni ysgrifennu'n ôl, bydd ein hateb yn Gymraeg. Cewch hefyd siarad â Thŷ'r Cwmnïau yn Gymraeg ar y llinellau cymorth canlynol:

Ymholiadau cyffredinol a phroblemau gyda dogfennau gorddyledus - 029 2038 0065

Llenwi a ffeilio ffurflenni statudol - 029 2038 0464

Ffurflenni dwyieithog statudol
Rhif y Ffurflen Ar gael ar y We Diben
Ffurflenni Cwmni
10cym
tick
Cyfarwyddwyr ac ysgrifennydd cyntaf, ynghyd â darpar leoliad y swyddfa gofrestredig
12cym
tick
Datganiad wrth wneud cais am gofrestriad
30(5)(a)cym
Datganiad wrth wneud cais am gofrestru cwmni a eithriwyd rhag rheidrwydd defnyddio'r gair 'cyfyngedig' neu 'limited'
30(5)(b)cym
Datganiad wrth wneud cais am gofrestru, o dan adran 680 o Ddeddf Cwmnïau 1985, gwmni a eithriwyd rhag rheidrwydd defnyddio'r gair 'cyfyngedig' neu 'limited'
30(5)(c)cym
Newid enw gan hepgor 'cyfyngedig' neu 'limited'
88(2)cym
tick
Dychwelyd Cyfrannau a Glustnodwyd
225cym
tick
Newid dyddiad cyfeirnod cyfrifeg
287cym
tick
Newid lleoliad neu gyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig
288a cym
tick
Penodi cyfarwyddwr neu ysgrifennydd
288b cym
tick
Terfynu penodiad fel cyfarwyddwr neu ysgrifennydd
288c cym
tick
Newid manylion cyfarwyddwr neu ysgrifennydd
363a cym
Ffurflen Flynyddol
363s cym
Ffurflen Ôl-a-blaen Flynyddol
652a cym
tick
Cais am ddileu o'r gofrestr
652c cym
tick
Tynnu'n ôl gais am ddileu o'r gofrestr
DCA cym
tick
Profforma cyfrifon cwmni segur (ffurflen anstatudol)
Ffurflenni Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP2 cym
tick
Cais am gorffori Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP2 cym prhd.
tick
Dalen barhad i Ffurflen LLP2
LLP3 cym
tick
Hysbysu Newid Enw Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP8 cym
tick
Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP225 cym
tick
Newid dyddiad cyfeirnod cyfrifeg Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP287 cym
tick
Newid lleoliad neu gyfeiriad Swyddfa Gofrestredig Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP287a cym
tick
Hysbysiad bod Swyddfa Gofrestredig Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig i'w lleoli yng Nghymru
LLP288a cym
tick
Penodi Aelod i Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP288b cym
tick
Terfynu Aelodaeth Aelod o Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP288c cym
tick
Newid Manylion Aelod o Bartneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP363 cym
tick
Ffurflen Flynyddol Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
LLP363 cym prhd.
tick
Ffurflen Flynyddol (dalen barhad)
LLP652a cym
tick
Cais am ddileu enw Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig o'r gofrestr
LLP652a cym prhd.
tick
Cais am ddileu enw Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig o'r gofrestr (dalen barhad)
LLP652c cym
tick
Tynnu'n ôl gais am ddileu enw Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig o'r gofrestr

USE OF WELSH

Introduction

This booklet outlines the service that we can provide to:

 • companies whose memorandum and articles of association say that the registered office of the company is to be in Wales (as opposed to in England and Wales); and
 • limited liability partnerships (LLPs) whose incorporation document says that the registered office of the limited liability partnership is to be in Wales (as opposed to England and Wales).

Companies and LLPs that word their incorporation documents in this way may choose to conduct their business with Companies House in Welsh. For convenience, in this booklet we refer to these companies and LLPs as 'Welsh'.

This booklet also lists the statutory forms that are available bilingually.

If you have any questions, please contact the Welsh Policy & Service Adviser on 029 2038 0065.

What are the filing requirements for 'Welsh' Companies and LLPs?
Companies House filing requirements are exactly the same as for all other companies and LLPs incorporated in Great Britain.

The most commonly used statutory forms for companies and LLPs have been prescribed bilingually and are available either from Companies House or from the Companies House web site at www.companieshouse.gov.uk. Welsh language guidance booklets and other relevant information on Companies House requirements are also available on our web site or direct from Companies House.

Remember: Failure to deliver statutory documents on time is a criminal offence for which company officers and designated members of LLPs can be prosecuted. Additionally, failing to deliver accounts on time will attract an automatic civil penalty of between £100 and £1,000 for private companies and LLPs, and between £500 and £5,000 for public companies. See our guidance booklets, 'Late Filing Penalties' or 'Limited Liability Partnerships Administration and Management' for more information on this.

Can companies and LLPs be incorporated using Welsh?
Yes, provided the relevant incorporation documents state that the registered office is to be in Wales (as opposed to 'England and Wales'). The incorporation documents have to be specific in this; you cannot say that the registered office will be in 'England and Wales' if you want to file documents in Welsh. If you wish to use them, the statutory forms for incorporation are available bilingually either from our web-site or by post from Companies House.

If you are incorporating a Welsh company, Welsh language memorandum and articles of association can be delivered to Companies House. There is no need for these documents to be translated into English because Companies House will obtain a translation for the company's public record. Companies House will also issue a Welsh certificate of incorporation, if you require this.

For more information on how to incorporate a company, please see our booklet, 'Company Formation'. For information on how to incorporate an LLP, see our booklet, 'Limited Liability Partnerships Formation and Names'.

Can an existing company or LLP change the location of its registered office to 'Wales'?
Yes. If an existing company has stated that its registered office is in 'England and Wales', it can pass a special resolution to alter its memorandum to say that the registered office is to be situated in Wales. Special resolutions are explained in our guidance booklet, 'Resolutions'. An LLP must complete Form LLP287a.

Documents may then be filed in Welsh.

What documents can be delivered to Companies House without a certified English translation?

The following documents may be delivered to Companies House by 'Welsh' companies or LLPs in Welsh without a certified translation into English:

 • Company memoranda and articles of association
 • Annual accounts *
 • Annual reports *     (*not public companies)
 • Auditors reports *
 • Prescribed bilingual statutory forms
Note: Statutory forms that are not prescribed bilingually must be used when circumstances dictate. Other 'free form' documents that must be delivered to Companies House, such as resolutions, must be accompanied by a certified translation into English, as must the accounts of public companies.

Who can 'certify' a translation into English?
If a translation is made in the United Kingdom, a document is certified if it is signed by a person who is competent to translate a document from Welsh into English and is either:

 • a notary public; or
 • a solicitor; or
 • a solicitor of the Supreme Court Judicature of England and Wales; or
 • a solicitor of the Supreme Court of Judicature of Northern Ireland; or
 • a person certified by one of the above and is known to him to be competent to translate a document into English.
If a document is translated outside the United Kingdom then it must be certified by:
 • a notary public; or
 • a person authorised in the place where the translation was made to administer an oath; or
 • any of the British officials mentioned in section 6 of the Commissioners for Oaths Act 1889; or
 • a person certified by one of the above and is known to him to be competent to translate a document into English.

What statutory documents are available bilingually?
The commonly used forms listed opposite are available in bilingual form and may be ordered direct from Companies House or, where indicated, completed and downloaded from the Companies House web site at www.companieshouse.gov.uk.

Companies House sends an annual return (Form 363s) to the registered office address of every company each year about two weeks before it is due to be completed. This is pre-printed with company information already held on the public record and most companies use this form to make their annual return. This form is known as the 'shuttle' annual return. Welsh companies may choose to receive a bilingual annual return by calling 029 2038 0065.

Note: Limited liability partnerships are not sent a 'shuttle' return. However, a blank annual return (From LLP363) will be sent.


How do I send information to Companies House?

You may deliver documents by post, by hand (personally or by courier) or by the Hays Document Exchange Service.

If you send documents by post, you should address them to:

The Welsh Document Examiners
Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UZ

DX33050 Cardiff

You can deliver documents by hand (personally or by courier) to Companies House, Cardiff at any time, including outside office hours, bank holidays and weekends.

If you would like to be sent an acknowledgement of receipt, please request it in a covering letter and supply a stamped addressed envelope. We will attach a 'date of receipt' barcode label to the letter and return it.


What about correspondence and telephone calls?
You are welcome to write to Companies House in Welsh and, if we need to write back, our response will be in Welsh. You can also talk to Companies House in Welsh on the following helplines:

General enquiries and problems about overdue documents - 029 2038 0065

Completing and filing statutory forms - 029 2038 0464

Bilingual statutory forms
Form Number Available on the web Purpose
Company Forms
10cym
tick
First directors and secretary and intended situation of registered office
12cym
tick
Declaration on application for registration
30(5)(a)cym
Declaration on application for registration of a company exempt from the requirement to use the word 'limited' or 'cyfyngedig'
30(5)(b)cym
Declaration on application for registration under section 680 of the Companies Act 1985 of a company exempt from the requirement to use the word 'limited' or 'cyfyngedig'
30(5)(c)cym
Change of name omitting 'limited ' or 'cyfyngedig'
88(2)cym
tick
Return of Allotment of Shares
225cym
tick
Change of accounting reference date
287cym
tick
Change in situation or address of Registered Office
288a cym
tick
Appointment of director or secretary
288b cym
tick
Terminating appointment as director or secretary
288c cym
tick
Change of particulars of director or secretary
363a cym
Annual Return
363s cym
Shuttle Annual Return
652a cym
tick
Application for striking off
652c cym
tick
Withdrawal of application for striking off
DCA cym
tick
Dormant company accounts proforma (non-statutory form)
Limited Liability Partnership Forms
LLP2cym
tick
Application for Incorporation of a Limited Liability Partnerships
LLP2 cym cont.
tick
Continuation sheet to Form LLP2
LLP3 cym
tick
Notice of Change of name of a Limited Liability Partnership
LLP8 cym
tick
Limited Liability Partnership
LLP225 cym
tick
Change of accounting reference date of a Limited Liability Partnership
LLP287 cym
tick
Change in situation or address of Registered Office of a Limited Liability Partnership
LLP287a cym
tick
Notice that the Registered Office of a Limited Liability Partnership is to be situated in Wales
LLP288a cym
tick
Appointment of a Member to a Limited Liability Partnership
LLP288b cym
tick
Terminating the Membership of a Member of a Limited Liability Partnership
LLP288c cym
tick
Change of Particulars of a Member of a Limited Liability Partnership
LLP363 cym
tick
Annual Return of a Limited Liability Partnership
LLP363 cym cont.
tick
Annual Return (continuation sheet)
LLP652a cym
tick
Application for striking off a Limited Liability Partnership
LLP652a cym cont.
tick
Application for striking off a Limited Liability Partnership (continuation sheet)
LLP652c cym
tick
Withdrawal of application for striking off a Limited Liability Partnership
 
 
 
Great Ready Made Company Names
 
Buy great company names for as low as £100
Ready Made Companies
 
Ready Made Company with Bank Account
Major UK Companies
 
The most prestigious names available
Offshore Company Formation
 
Register your company in an offshore location
Old Readymade Companies
 
Companies registered more than a year ago older than 1 year
Trademark Companies
 
Readymade Companies protected with trademarks
Graphics Package for only £100
 
Company Logo Design
250 Business Cards
10 Page Web Site Design
Accounting
 
Ready Made company with Bank Account already opened
Virtual Office
 
Your online office: accessible Anywhere, Anytime.
We Offer Incorporated Companies List Check Name Online Order Form FAQs Price Virtual Services Office